Arizona Geology Newsletter v.42 no.3 - Winter 2021